BGRIM ขาดทุน 529 ล้านบาทผลต้นทุนพุ่งอัตราแลกเปลี่ยน ประกาศซื้อโรงไฟฟ้าญี่ปุ่นเพิ่ม

บี.กริม เพาเวอร์ แจ้งงบไตรมาส 3 ขาดทุนอีก 529 ล้านบาท ต้นทุนก๊าซพุ่ง แถมอัตราแลกเปลี่ยนกระทบ มองอนาคตผลงานจะฟื้นตัว

เศรษฐศาสตร์ พร้อมกำเงิน 1.4 พันล้านเยน ซื้อโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่น บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565 โดยบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 18,383 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 56.9% และในช่วง 9 เดือนแรก บริษัท มีรายได้ 47,817 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.1% ผลจากปริมาณไฟฟ้าในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 3,700 และ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 10,772 กิกะวัตต์-ชั่วโมง โดยเป็นผลจาก 1) ราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยให้แก่ กฟผ. เพิ่ม ขึ้นจากกลไกการส่งผ่านค่าเชื้อเพลิงตามราคาก๊าซธรรมชาติ และ ค่า Ft เพิ่มขึ้น 2) การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ของปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้แก่ลูกค้า IU ในประเทศจากลูกค้า รายใหม่จำนวน 33.4 เมกะวัตต์ ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ และ3) การฟื้น ตัวอย่างแข็งแกร่งของปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้แก่ลูกค้า IU ใน ประเทศเวียดนาม จากการล็อกดาวน์ประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของ 2564 และ 4) การเติบโตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป. ลาว และ 5) การเริ่ม ดำเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิต 16 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย เมื่อเดือน ส.ค. 2564 กำไรสุทธิในส่วนที่มาจากการดำเนินงาน-ส่วนที่เป็นของบริษัท ใหญ่อยู่ที่ 25 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 95.6 % โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติ 107.9 % ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจกลุ่มลูกค้า IU ในประเทศ ซึ่งคิดเป็น 18.0% ของรายได้รวม เนื่องด้วยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น จริงจำนวน 830 ล้านบาท สำหรับไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา (รายการที่ไม่ใช่เงินสดจากสถานะสุทธิของหนี้และธุรกรรมอื่นที่เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ), กำไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 17 ล้านบาท และ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดขาดทุนสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ในไตรมาสที่ 3 นี้ ที่ 529 ล้านบาท

BGRIM ขาดทุน 529 ล้านบาทผลต้นทุนพุ่งอัตราแลกเปลี่ยน ประกาศซื้อโรงไฟฟ้าญี่ปุ่นเพิ่ม

ทั้งนี้ เราคาดว่าจะมีหลายปัจจัยสนับสนุนผลการดำเนินงานในช่วง 12 เดือนข้างหน้า จาก 1) การปรับขึ้นของค่า Ft ทุกๆ 4 เดือน 2)

การเข้าซื้อกิจการอื่นๆ ในพอร์ตการลงทุน 3) การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า SPP เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูง 4) การขยายฐาน ลูกค้า IU อย่างต่อเนื่อง และ 5) การควบคุมค่าใช้จ่าย ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า B.Grimm Power Korea Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บี.กริม ข่าวเศรษฐศาสตร์ เพาเวอร์ถือหุ้นในสัดส่วน100% ได้เข้าลงทุนใน Lohas ECE Spain Gifu Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กําลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ที่ ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายใต้เงินลงทุนมูลค่าประมาณ 1,400,000,000 เยนญี่ปุ่น หรือเทียบเท่าประมาณ 358.23 ล้านบาท ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันและขนาดของรายการไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547