ไขข้อข้องใจ “เมนูมื้ออาหาร”ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอัตราเท่าไหร่

ไขข้อข้องใจ “เมนูมื้ออาหาร”ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอัตราเท่าไหร่

มื่ออาหารถูกตั้งคำถามว่าเป็นต้นเหตุการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ทำลายชั้นบรรยากาศและเป็นสาเหตุของปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง หรือ Climate Change และเป็นสาเหตุของปรากฎการณ์โลกร้อน และ โลกรวน หลายประการ

ไขข้อข้องใจ “เมนูมื้ออาหาร”ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอัตราเท่าไหร่

ข่าว จากข้อมูลจะพบว่ากลุ่มสินค้าเนื้อสัตว์และโปรตีน หรือแม้แต่อาหารทะเลจะมีอัตราปล่อยก๊าซที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มอาหารที่ได้จากพืช ข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ระบุว่า เมนูใดช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนได้มากที่สุด แต่คงต้องมาทำความเข้าใจและรู้ก่อนว่าแต่ละเมนูปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ เมนูไหนปล่อยน้อยคือช่วยลดโลกร้อนได้ ดังนั้นในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น จะต้องคิดอย่างไร การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์นั้น เราจะคิดตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบ (การผลิต เช่น การปลูก การทำฟาร์ม ซึ่งต้องรวมไปถึงการผลิตอาหารสัตว์สำหรับการทำปศุสัตว์หรือฟาร์มด้วย) การขนส่ง กระบวนการนำวัตถุดิบมาปรุงเป็นอาหาร พลังงานที่ใช้ ตลอดจนการกำจัดซากเมื่อมีการใช้งานแล้ว ดังนั้นหากเราจะเริ่มคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละเมนู สิ่งแรกที่เราต้องรู้คือ ปริมาณการใช้วัตถุดิบต่างๆ การปรุงและอื่นๆ “แต่ยังไม่ได้ให้ข้อมูล ปริมาณ และสมมุติฐานมาด้วย ทาง TGO ขอตั้งสมมุติฐานแบบคิดง่ายๆ ข่าวอาหาร ว่าทุกเมนูมีปริมาณใกล้เคียงกัน วิธีการปรุงหรือพลังงานที่ใช้เท่ากัน ทานอาหารหมดไม่เหลือเป็นขยะเหมือนกัน ต่างกันแค่องค์ประกอบหลักของวัตถุดิบแต่ละเมนู” สำหรับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor: EF) ตามฐานข้อมูลของ TGO โดยอ้างอิงจาก Thai National LCI Database TIIS-NSTDA พบว่า *ไก่สดชำแหละ 4.8449 kgCO2eq/kg [ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินกิจกรรม i มีหน่วยเป็นกิโลกรัม. หรือตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2eq หรือ tCO2eq] *ไข่ไก่ 8.4761 kgCO2eq/kg (โดยไข่ไก่ 1 ฟองมีน้ำหนักเฉลี่ย = 60 กรัม) *สุกรขุนชำแหละ 3.9027 kgCO2eq/kg *เนื้อโคชำแหละ 13.4269 kgCO2eq/kg