‘อรรถพล’ ชวนครูเกษียณสมัคร ‘อส.ศธ.’ ช่วยยกระดับ-พลิกโฉมการศึกษาในพื้นที่

‘อรรถพล’ ชวนครูเกษียณสมัคร ‘อส.ศธ.’ ช่วยยกระดับ-พลิกโฉมการศึกษาในพื้นที่

เมื่อวันที่ 31 มกราคม นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ศธ. ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ

การศึกษา เพราะในปี 2566 ประเทศไทยจะมีค่าเฉลี่ยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 12% และเพิ่มขึ้นเป็น 28% ในอีก 10 ปีข้างหน้า ถือเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด ขณะที่กลุ่มผู้ว่างงานและอยู่นอกระบบการศึกษา (Non Education Employer Development : NEED) มีมากถึง 1.3 ล้านคน หากปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามภาวะปกติ ในทศวรรษหน้าประเทศไทยจะมีแนวโน้มจะเผชิญวิกฤตหนัก ซึ่งจะส่งผลกระทบกับภาคการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ศธ. จึงได้วางแนวทางระยะสั้นในการขับเคลื่อนที่สำคัญ ที่จะเปิดรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุ มีจิตอาสารวมทั้งต้องมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ นายอรรถพล กล่าวต่อว่า โดย อส.ศธ.ซึ่งกระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จะเป็นบุคลากรสำคัญในการดำเนินการร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าไปช่วยพัฒนากำลังคนทุกกลุ่มวัยในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมคนในอนาคต รวมทั้งกลุ่มผู้สูงวัยด้วย เช่น เป็นครูอาสาสมัครจิตอาสา เพื่อเข้ามาช่วยงานการศึกษา มุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้ของเด็กในชุมชน ป้องกันเด็กออกจากระบบการศึกษากลางคัน แก้ไขเสริมสร้างภาวะความรู้ถดถอยในการเรียนรู้ พร้อมเก็บเป็นฐานข้อมูลการเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และเป็นการสร้างคุณค่า ความสุขให้กับผู้สูงวัย

‘อรรถพล’ ชวนครูเกษียณสมัคร ‘อส.ศธ.’ ช่วยยกระดับ-พลิกโฉมการศึกษาในพื้นที่

โดยส่งเสริมผู้สูงอายุกลุ่มที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตเป็นครูสอนอาชีพ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้

รวมถึงสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเด็ก ข่าวการศึกษา ที่อยู่ในวัยเรียนให้มีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญา พร้อมรองรับการพัฒนาตามช่วงวัยโดยมุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้ ช่วยเหลือด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา “สำหรับผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาและสนใจสมัครเป็น อส.ศธ ต้องเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ มีความพร้อมที่จะช่วยงานด้านการศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพตามบริบทในพื้นที่แต่ละจังหวัด หรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) หรือเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านอาสาสมัครจากหน่วยงานอื่น อาทิ กศน. อพม. อสม. อปพร. และ กอ.รมน. เป็นต้น ในอัตรา 77 จังหวัด ๆ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 3,850 คน ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้จะต้องได้รับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่ของ อส.ศธ. และแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบในการทำงานก่อนลงพื้นที่ โดยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้กับเด็กที่อยู่ในวัยเรียนในพื้นที่ชุมชน โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็ปไซด์ Volunteers. moe.go.th หรือ www.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทุกจังหวัดในเวลาราชการ” นายอรรถพล กล่าว

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : กรมศิลปากรรับมอบ พระพุทธรูปไม้แกะสลักช่างพื้นถิ่นใต้ หลังชาวออสซี่ส่งมอบคืนไทย