นักออกแบบได้รับคุ้มครองมันสมอง

นักออกแบบได้รับคุ้มครองมันสมอง

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ผลักดันการปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตรของไทยให้ทันสมัย

นักออกแบบได้รับคุ้มครองมันสมอง

ออกแบบ ตอบโจทย์การค้ายุคปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายในการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ หลังจากรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายสิทธิบัตร ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่แล้ว ส่งผลให้ไทยเตรียมสมัครเข้าเป็นสมาชิกความตกลงกรุงเฮกฯเมื่อได้เป็นสมาชิกแล้วจะทำให้นักออกแบบไทย สามารถขอรับความคุ้มครอง การออกแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น เพราะสามารถยื่นคำขอรับความคุ้มครองเพียงคำขอเดียว แต่เลือกรับความคุ้มครองได้ 93 ประเทศสมาชิก จากเดิมที่ยื่นคำขอประเทศใด จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะที่ประเทศนั้นๆนอกจากนี้ ยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งออกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนไทย กระตุ้นให้เกิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สร้างโอกาสทางการค้าให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ช่วยให้นักออกแบบ แข่งขันในตลาดโลกได้ ทั้งนี้ คนไทยยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์กับกรม 3,500 คำขอต่อปี คิดเป็น 70% ของคำขอที่ยื่นทั้งหมด นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่า กรม จะเดินหน้าภารกิจเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีดังกล่าว ทั้งในด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับภาคเอกชน ข่าวออกแบบ และภาคประชาชน ใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมภาคี รวมถึงการแก้ไข พ.ร.บ.สิทธิบัตร และการตรากฎหมายอนุบัญญัติ เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติให้คนไทยได้รับประโยชน์สูงสุด จากการเข้าเป็นภาคีความตกลงฉบับนี้ต่อไป.

แนะนำข่าวออกแบบ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ธปท.ปลุกนวัตกรรมการเงิน ก้าวข้าม 4 ความท้าทาย คู่ดูแลความเสี่ยง